Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.


Záruční doba spotřebního zboží je uvedena u jednotlivých položek internetového obchodu - min.  24 měsíců, začíná běžet převzetím věci kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Jak postupovat při reklamaci
1) Vyplňte reklamační formulář zde

Poté vyčkejte na pokyny, které Vám přijdou e-mailem z našeho reklamačního oddělení.

Adresa pro zaslání reklamace:
eAndilek.cz, Michníkova 110/2, 736 01 Havířov-Životice
 

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen:
- vyplnit a odeslat reklamační formulář zde
- dodat reklamované zboží popř. pouze část reklamovaného zboží (bude sděleno našim reklamačním oddělením na základě povahy reklamace po odeslání rekl.formuláře).


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

V případě oprávněné reklamace je kupující neprodleně informován telefonicky nebo emailem, zboží je spotřebiteli bezplatně opraveno a kupujícímu jsou uhrazeny náklady na dopravu reklamovaného zboží (po předložení dokladu o zaplacení poštovného bude částka uhrazena na bankovní účet reklamujícího). Rádi bychom upozornili, že reklamované zboží nebude přijato v případě, že nám jej zákazník zašle na dobírku. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamovaného zboží. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 3.5.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.